Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Petit Legal

 

Versie: 9 april 2018

 

Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanvaarde opdrachten, vervolgopdrachten, nieuwe opdrachten en overige overeenkomsten waarbij Petit Legal, een eenmanszaak naar Nederlands recht van mr. S.A.E. Petit, kantoorhoudende te (1096 CJ) Amsterdam aan de Joan Muyskenweg 22, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69922616, alsmede iedere andere handelsnaam daarvan (“Opdrachtnemer”) partij is. Mr. S.A.E. Petit is als zelfstandig advocaat aangesloten bij AdvocatenvanOranje, maar handelt voor eigen rekening en risico. AdvocatenvanOranje is nadrukkelijk niet als opdrachtnemer te kwalificeren en is geen samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 5.3 van de Verordening op de Advocatuur.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Aangaan overeenkomst

 1. Overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Opdrachtnemer eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Opdrachtnemer.
 2. De verplichtingen van Opdrachtnemer gaan nooit verder dan door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.
 3. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (“BW”) wordt uitgesloten.
 4. Alle schriftelijke prijsvoorstellen en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 kalenderdagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Opdrachtnemer gerechtigd het aanbod te wijzigen.
 5. Het aanbod is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
 6. Tezamen met de opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
 7. Opdrachtnemer werkt niet op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand.

 

Medewerking opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook als deze van derden afkomstig is.
 2. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan de daaraan in deze voorwaarden gestelde eisen, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever en is Opdrachtnemer bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.
 3. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de opdracht een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
 4. Opdrachtnemer zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Opdrachtnemer bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

 

Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtgever stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem. Opname is nodig voor een effectieve uitvoering van de opdracht en om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Door het verstrekken van een e-mailadres stemt de opdrachtgever er mee in dat aan dit adres door Opdrachtnemer nieuwsbrieven, uitnodigingen en enquêtes kunnen worden toegestuurd, tot u aangeeft deze niet meer te willen ontvangen. Het door opdrachtgever verstrekte (e-mail)adres wordt primair gebruikt voor communicatie. Elektronische communicatie, waaronder e-mail, SMS, WhatsApp en Facebook Messenger, geldt als schriftelijk. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een functionerend e-mailadres en staat in voor de goede ontvangst van berichten en bijlagen hierop. Opdrachtgever erkent dat elektronische communicatie niet altijd veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en als spam. Opdrachtnemer is hiervoor niet aansprakelijk. De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 BW, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in e-commerce transacties, en van artikel 6:227c BW, dat betrekking heeft op de wijze waarop e-commerce transacties worden gesloten, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten als opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. Opdrachtnemer houdt het volledige auteursrecht op alle door haar geproduceerde teksten, afbeeldingen en andere media, zoals processtukken, rapporten, correspondentie en infographics, die zij ten behoeve van haar werkzaamheden voor opdrachtgever vervaardigt of aan opdrachtgever verstrekt. Opdrachtnemer is gerechtigd om bij onvolledige of te late betaling het gebruik hiervan door u of ten behoeve van u te verbieden, vermeerderd met een boete van € 100,00 per dagdeel dat de inbreuk voortduurt.

 

Vergoeding

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen. De uurtarieven van Opdrachtnemer kunnen worden aangepast. Indien geen vaste prijs wordt afgesproken, geldt het uurtarief van Opdrachtnemer, zoals laatstelijk bekend gemaakt aan opdrachtgever.
 2. Weergave van tarieven is in beginsel exclusief btw, eventuele reis- en verblijfskosten, verschotten, heffingen van overheidswege, griffiegeld en kosten van door Opdrachtnemer, naar eigen inzicht, eventueel in te schakelen derden. Verschotten kunnen onder andere bestaan uit een vergoeding van te specificeren kosten zoals bijvoorbeeld deurwaarderkosten, vertaalkosten, griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, kosten voor het opvragen van uittreksels uit het register van de Kamer van Koophandel, het kadaster of de Gemeentelijke Basis Administratie.

 

Betaling

 1. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Voor zover toegestaan, zullen facturen uitsluitend digitaal worden verzonden. Op verzoek zal een factuur per post worden verzonden.
 2. Opdrachtnemer zal in beginsel maandelijks, aan het begin van iedere kalendermaand, factureren over de afgelopen periode. Opdrachtnemer is bij vaste prijsafspraken gerechtigd om direct na oplevering van stukken te factureren.
 3. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal zonder aanmaning 10% rente over het onbetaalde factuurbedrag verschuldigd zijn. Bij uitblijven van betaling is de opdrachtgever tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van het declaratiebedrag, met een minimum van € 100,00. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt voor buitengerechtelijke incassokosten en minimumbedrag van € 40,00, overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor de hoogte van deze kosten wordt verwezen naar de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten: https://www.rechtspraak.nl/voor-advocaten-en-juristen/reglementen-procedures-en-formulieren/civiel/paginas/staffel-buitengerechtelijke-incassokosten.aspx.
 4. De vordering tot betaling van alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen is direct en volledig opeisbaar indien en zodra opdrachtgever jegens Opdrachtnemer in verzuim raakt, de zeggenschap over opdrachtgever wijzigt, wanneer de opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of vervreemdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, een beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest, in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.
 5. Heeft opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Opdrachtnemer dan geeft opdrachtgever dit binnen 14 kalenderdagen na dagtekening van de factuur te kennen. Opdrachtgever heeft tot 14 kalenderdagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.
 6. Opdrachtnemer is bevoegd om in verband met de te verrichten werkzaamheden hieraan voorafgaand betaling van een voorschot te verlangen (voor honorarium en/of verschotten), te vermeerderen met btw. Dit voorschot zal met de einddeclaratie worden verrekend. Opdrachtnemer is bevoegd om werkzaamheden op te schorten indien en zolang de opdrachtgever geen (volledig) voorschot heeft betaald.
 7. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn door opdrachtgever is voldaan kan Opdrachtnemer, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de declaratie is voldaan.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door de bovenbedoelde opschorting.
 9. Opdrachtgever is niet zelfstandig bevoegd tot opschorting of verrekening.

 

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is verzekerd overeenkomstig de verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. De aansprakelijkheid is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. Opdrachtnemer is pas tot enige betaling gehouden nadat de verzekeraar heeft uitgekeerd. Op verzoek wordt een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het betaalde honorarium in de voorgaande 12 maanden met een maximum van € 2.500,00.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever tekort is geschoten in het (tijdig) verstrekken van juiste informatie die Opdrachtnemer, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden die zijn ingeschakeld door Opdrachtnemer namens de opdrachtgever of anderszins in het kader van de betreffende opdracht.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat een deadline niet is gehaald, procestermijnen uitgezonderd.
 7. Buiten de in artikel genoemde aansprakelijkheid rust op Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
 8. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervallen alle vorderingsrechten en eventuele andere bevoegdheden jegens Opdrachtnemer, in verband met de verrichte werkzaamheden, 1 jaar nadat de schade toebrengende gebeurtenis is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden en in ieder geval 2 jaar nadat de schade toebrengende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden wegens schade ontstaan in de uitvoering van een opdracht voor opdrachtgever.

 

Rechts- en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever die mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 3. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever.

 

Slotbepalingen

 1. Opdrachtnemer mag deze algemene voorwaarden (en de eventuele vertalingen daarvan) op ieder moment en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zullen dan van toepassing zijn op alle rechtsbetrekkingen met de opdrachtgever. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de algemene voorwaarden of overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 3. Deze voorwaarden worden op verzoek kosteloos (digitaal of analoog) toegezonden en liggen voorts ter inzage op het kantoor van Opdrachtnemer. Tevens zijn deze algemene voorwaarden hier in pdf te downloaden: 180409 Algemene voorwaarden Petit Legal

 

Petit Legal

p/a AdvocatenvanOranje
Joan Muyskenweg 22
1096 CJ Amsterdam

T: +31202109009
F: +31205248484
W: www.danceadvocaat.nl
E: sander@danceadvocaat.nl

IBAN: NL59 KNAB 0256 7554 18
BIC: KNABNL2H
KvK: 69922616
BTW: NL034889413B01