fbpx

Onrechtmatige publicaties

Naam verwijderen op internet? Foto ongewenst vindbaar? Schade door opnames met een geheime camera? Lees hier meer over onrechtmatige publicaties en wat je er tegen kan doen!

 

Als de belangenafweging tussen het recht van vrijheid van meningsuiting en de bescherming van privacy of bescherming van eer en goede naam duidelijk maakt dat de privacy van een burger is geschonden, dan kan er sprake zijn van een onrechtmatige daad tegen die burger. Die onrechtmatige daad bestaat er in dit geval dan uit dat de burger is blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen (dus ongewenste negatieve publiciteit) of dat er sprake is van (feitelijk) onjuiste mededelingen.

Volgens de rechtspraak wordt de onrechtmatigheid bepaald aan de hand van:

 1. de aard van de gepubliceerde verdenkingen en de ernst van de te verwachten gevolgen voor degene op wie die verdenkingen betrekking hebben;
 2. de ernst – bezien vanuit het algemeen belang – van de misstand welke de publicatie aan de kaak beoogt te stellen;
 3. de mate waarin ten tijde van de publicatie de verdenkingen steun vonden in het toen beschikbare feitenmateriaal;
 4. de inkleding van de verdenkingen, gezien in verhouding tot de onder a – c genoemde factoren;
 5. de mate van waarschijnlijkheid dat, ook zonder de verweten publicatie via de pers, in het algemeen belang het nagestreefde doel langs andere, voor de wederpartij minder schadelijke wegen met een redelijke kans op succes bereikt had kunnen worden;
 6. een mogelijke beperking van het door de perspublicatie te veroorzaken nadeel voor degene die erdoor wordt getroffen, in verband met de kans dat het betreffende stuk, ook zonder de verweten terbeschikkingstelling aan de pers, in de publiciteit zou zijn gekomen.

 

Voorbeeld

Een aardig voorbeeld van het bovenstaande is terug te lezen in de uitspraak van een kort geding rechter in Amsterdam. De voorzieningenrechter (= de rechter in kort geding) sprak zich op 29 februari 2016 uit over de vraag of Google bepaalde recensies van Google Maps moest verwijderen en daarbij de NAW-gegevens van de recensent(en) moest verstrekken aan de eiser, in dit geval een kinderdagverblijf.

Omstandigheden

Gebruikers van Google Maps kunnen recensies achterlaten bij bedrijven die in Google Maps worden weergegeven. Google plaatst deze recensie direct online, waardoor de recensie voor iedereen zichtbaar is.

In 2015 verschenen er meerdere (zeer) negatieve recensies over het kinderdagverblijf. Kinderen zouden bevuild en volledig overstuur in hun bedden liggen, de directie was onbeschoft en uit op financieel gewin, getuige hun “hele dure super de luxe” auto’s. Om de recensies kracht bij te zetten werden (profiel)foto’s gebruikt.

Het kinderdagverblijf vond dit uiteraard erg vervelend. Het eerste waar tegenwoordig gekeken wordt bij de keuze van een dienst of product is het Internet. Zo’n zoektocht begint in 9 van de 10 gevallen op Google. Het kinderdagverblijf heeft zo snel mogelijk onderzoek gedaan naar de recensies en kwam er zodoende achter dat de namen van de zogenaamde ouders helemaal niet in haar database voorkwamen. De waren recensies 1-op1 overgenomen van andere websites en de profielfoto’s waren gewoon ergens van het Internet gehaald. Nep-recensies van nep-profielen dus. Super FAKE.

Rechtszaak

Het kinderdagverblijf is naar de rechter gestapt en heeft gevorderd dat de lasterlijke recensies moesten worden verwijderd én dat de NAW-gegevens van de personen die de recensies hebben geschreven aan haar moesten worden bekendgemaakt. Verder vorderde het kinderdagverblijf dat Google moest worden veroordeeld om de recensie-functie bij haar onderneming op Google Maps te verwijderen.

De voorzieningenrechter oordeelt dat sprake is van duidelijk onrechtmatige uitlatingen, dat het kinderdagverblijf schade lijdt door de recensies, en dat het kinderdagverblijf een reëel belang heeft bij het verkrijgen van IP-adressen en NAW-informatie, alsmede bij het verwijderen van de betreffende recensies. Het recht van het kinderdagverblijf woog in dit geval zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting om de recensies te kunnen plaatsen.

Met de naam en adresgegevens in van de inbreukmakers kan het kinderdagverblijf de inbreukmaker gaan dagvaarden.

Tips voor websitehouders

 • Check of er sprake is van een “evident onrechtmatige uiting”. Denk hierbij aan fikse scheldkanonnades, kwetsende verwensingen, niet-onderbouwde aantijgingen of duidelijke leugens;
 • Zorg dat je een werkend en niet te moeilijk “notice and takedown” beleid hebt, en
 • Geef niet zomaar toe aan de klager! De plicht tot het afgeven van NAW- en IP-gegevens bestaat pas als de informatie gepubliceerde recensie naar waarschijnlijkheid onrechtmatig is, er schade ontstaat voor de beklaagde en er geen minder ingrijpende maatregel bestaat om de gegevens van de betreffende recensent te achterhalen.

 

Tips voor personen en ondernemingen

 • Reageer op het bericht, tenzij je denkt dat dit olie op het vuur is. Reageer in dat geval per e-mail of bel degene op om te kijken of je er samen uit kan komen;
 • Vraag de website om verwijdering van het bericht. Wil een website daar, naar het overleggen van bewijs, niet aan voldoen, dan kun je bijvoorbeeld een rechtszaak starten en hetzelfde vorderen als het kinderdagverblijf in bovenstaand voorbeeld, en
 • Je kan een klacht indienen tegen onjuiste recensies bij de Reclame Code Commissie.

Hulp bij onrechtmatige publicaties

Als ik je kan helpen bij het verwijderen van onrechtmatige publicaties, dan hoor ik het graag. Vraag vrijblijvend een offerte op.

%d bloggers liken dit: