fbpx

Rechtsgebieden

Als advocaat ben ik gespecialiseerd in het media- en entertainmentrecht. Dit “rechtsgebied” is eigenlijk een verzameling van onderliggende categorieën van recht en bestaat uit onderstaande onderwerpen.

Ik heb mij in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Intellectueel Eigendom. Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Intellectueel eigendomsrecht

Intellectuele eigendom (ook wel “IE” of “IP” genoemd) is de verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten. Denk aan vormgeving, uitvindingen, muziek, merken, software, games, teksten en foto’s. Voorbeelden van intellectueel eigendomsrecht zijn:

Mediarecht

Mediarecht is de verzamelnaam voor rechten die te maken hebben met vrijheid van meningsuiting, en het recht op bescherming van eer en goede naam. Vraagstukken over onrechtmatige publicaties vallen ook onder het mediarecht. Op het moment dat er bijvoorbeeld valse beschuldigingen worden geuit of andere feitelijke onjuistheden worden gepubliceerd (zoals neprecenties op Google en Facebook of fake news), kan dit iemands persoonlijke levenssfeer en reputatie schaden.

In zekere zin vallen privacyrecht en reclamerecht ook onder het mediarecht.

Privacyrecht

Het privacyrecht omvat onder andere regels over de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar, natuurlijke persoon. Het gaat dus niet over gegevens over bedrijven.

Reclamerecht

Reclamerecht ziet toe op de regels over bijvoorbeeld vergelijkende reclame en misleidende reclame. Deze regels zijn met name vastgelegd in artikel 6:194a van het Burgerlijk Wetboek en zijn gebaseerd op een Europese Richtlijn. Vergelijkende reclame omvat alle reclame waarin een concurrent dan wel zijn goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd. Misleiding kan plaatsvinden doordat de gedane mededelingen onjuist of onvolledig zijn.

Vermogens-recht

Het vermogensrecht is onderdeel van het zogenaamde privaatrecht. Privaatrecht noemen we ook wel burgerlijk recht of civiel recht. Dit recht beschrijft de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen (rechts)personen. De inhoud van het burgerlijk recht noemen we het materiële burgerlijke recht. Het formeel privaatrecht beschrijft de procedures van het civiele recht, dit wordt ook wel burgerlijk procesrecht genoemd.

Het vermogensrecht omvat de bepalingen die betrekking heeft op vermogensbestanddelen, zoals intellectueel eigendom. Vermogensrecht is met name vastgelegd in de Boeken 3, 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, maar ook in internationale verdragen zoals het Weens Koopverdrag. De belangrijkste gebieden binnen het vermogensrecht zijn het goederenrecht en het verbintenissenrecht.

Goederenrecht

Het goederenrecht is een onderdeel van het vermogensrecht en betreft anders gezegd het stelsel van rechtsregels met betrekking tot iemands vermogen. Goederenrecht gaat over vermogensrechten die een bepaalde gradatie van de zeggenschap geven over een “goed”. Goederenrecht omvat daarmee regels over bijvoorbeeld eigendom, zoals wanneer en hoe eigendom overgaat op iemand anders. Klik hier voor meer informatie over het goederenrecht.

Verbintenissenrecht

Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling tussen (rechts)personen. Dit kunnen dus de afspraken zijn over de overdracht van eigendom. Er bestaan verschillende soorten verbintenissen, zoals een verbintenis uit de wet, een verbintenis uit overeenkomst of natuurlijke verbintenissen. Verbintenissen uit de wet zijn bijvoorbeeld verbintennissen die voortvloeien uit een onrechtmatige daad. Als een overeenkomst “op papier” is gezet, dan spreken we van een contract en dus van contractenrecht. Een overeenkomst kan ook mondeling zijn. Lastig te bewijzen, maar het is even rechtsgeldig. Klik hier voor meer informatie over het verbintenissenrecht.

Voorbeeld: de wet vereist voor overdracht van auteursrecht, dat die overdracht wordt geregeld in een daartoe strekkende “akte”. Zo’n akte is vaak een overeenkomst die door partijen is ondertekend. Zonder zo’n akte gaat het auteursrecht niet over. Dit is een goederenrechtelijke regel. De voorwaarden waartegen het auteursrecht overgaat, vallen onder het verbintennissenrecht.

 

Lees hier meer over mijn services. Als je wil weten in welke contracten in ben gespecialiseerd, klik dan hier en voor wat betreft de werkwijze en tarieven daarvoor, klik dan hier.

Heb je een vraag of zaak over het bovenstaande? Misschien staat het antwoord op mijn blog of tussen mijn notities op Facebook.