fbpx
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie algemene voorwaarden: 31 januari 2022

Toepassingsgebied en Opdrachtnemer
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overige overeenkomsten waarbij Petit Legal, een eenmanszaak naar Nederlands recht van mr. S.A.E. Petit, kantoorhoudend bij BounceSpace op Overtoom 141-3, 1054 HG Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69922616, alsmede iedere andere handelsnaam daarvan (“Opdrachtnemer”) partij is. Opdrachtnemer is te bereiken via zijn zakelijke sociale media-accounts, per telefoon op +31641940540 en per e-mail op sander@petitlegal.nl.
 2. S.A.E. Petit en Petit Legal zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten onder advocaatnummer A28063 en kantoornummer 13923.
 3. Petit Legal is aangesloten bij Backstage Legal. Bij Backstage Legal zijn verder aangesloten: mr. S.D. Bakker van Sem Bakker Advocatuur (advocaat, KVK 34368634), mr. Dorian Andrzejewski van Flawless Legal Agency B.V. (jurist, KVK 78667941) en mr. J.C. Rijnierse van Riza Rida Radi Entertainment (jurist, KVK 37138095). De bij Backstage Legal aangesloten partners behandelen zaken en opdrachten naar eigen inzicht, vanuit hun eigen onderneming en voor eigen rekening en risico. Backstage Legal is nadrukkelijk geen contractspartij tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever en Backstage Legal gaat geen opdrachten of overeenkomsten aan met Backstage Legal is geen maatschap of samenwerkingsverband in de zin van de Verordening op de advocatuur.
 4. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden wordt (hierbij) uitdrukkelijk van de hand
Aangaan overeenkomst
 1. Overeenkomsten die niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Opdrachtnemer pas bindend na schriftelijke bevestiging van
 2. De verplichtingen van Opdrachtnemer gaan nooit verder dan door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd aan de
 3. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (“BW”) wordt voor zover mogelijk uitgesloten.
 4. Alle schriftelijke prijsvoorstellen en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en geldig in onveranderde omstandigheden en gedurende 7 kalenderdagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Als de opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod. Na verval van het aanbod is Opdrachtnemer gerechtigd het aanbod te
 5. Het aanbod is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid
 6. Tezamen met de offerte en/of opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de offerte en/of opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging boven de Als geen opdrachtbevestiging is gestuurd, prevaleert de offerte boven de algemene voorwaarden.
Medewerking opdrachtgever
 1. De opdrachtgever zal Opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht nuttige en noodzakelijke gegevens, inlichtingen, onderbouwing en bewijzen verschaffen en alle medewerking verlenen. De opdrachtgever staat garant voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook als deze van derden afkomstig
 2. De garanties van de opdrachtgever strekken ertoe tussen Opdrachtnemer en de opdrachtgever een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever komen en dat de opdrachtgever zich ter zake een inbreuk op een garantie nimmer kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij de opdrachtgever bekend was of bekend had kunnen
 3. Als de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt dan wel de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet klopt, niet volledig is of niet voldoet aan de daaraan in deze voorwaarden gestelde eisen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten op basis van het uurtarief van Opdrachtnemer voor rekening van de opdrachtgever en is Opdrachtnemer bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden aanpassings-, herstel- of meerwerk in aanvulling op eventuele vaste prijsafspraken of reeds bestede en/of gefactureerde tijd in rekening te
 4. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de opdracht als goed opdrachtnemer te vervullen. Mededelingen van Opdrachtnemer over mogelijke resultaten, zoals uitkomsten van samenwerkingen, inkomsten, schade, vergoedingen, schikkingsonderhandelingen en bijvoorbeeld procedures worden gezien als verwachtingen en niet als
 5. Opdrachtnemer zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van de opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Opdrachtnemer bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de
 6. Wanneer een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door
 7. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om door Opdrachtnemer voor de opdrachtgever of daaraan verbonden of gelieerde (rechts)personen opgestelde adviezen en contracten door te verkopen aan derden of anderszins tegen betaling ter beschikking te stellen of te exploiteren. Hieronder wordt ook verstaan door deze adviezen en contracten over te nemen in mediapublicaties of als download ter beschikking te Het auteursrecht op opgeleverde documenten blijft te allen tijde bij Opdrachtnemer. Als de opdrachtnemer in strijd handelt met deze bepaling is direct, zonder nadere aanmaning of gerechtelijke tussenkomst, een direct opeisbare boete verschuldigd van 5 keer het verschuldigde factuurbedrag, onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, waaronder mede wordt verstaan het recht om aanvullende- of vervangende schadevergoeding te vorderen.
 
Uitvoering opdracht
 1. De opdrachtgever stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem. Opname is nodig voor een effectieve uitvoering van de opdracht en om aan de wettelijke verplichtingen te Door het verstrekken van een e-mailadres stemt de opdrachtgever er mee in dat aan dit adres door Opdrachtnemer nieuwsbrieven, uitnodigingen en enquêtes kunnen worden toegestuurd, tot de opdrachtgever expliciet aangeeft deze niet meer te willen ontvangen. Het door de opdrachtgever verstrekte (e-mail)adres wordt primair gebruikt voor communicatie. Elektronische communicatie per e-mail geldt als schriftelijk. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een functionerend e-mailadres en staat in voor de goede ontvangst van berichten en bijlagen hierop. De opdrachtgever erkent dat elektronische communicatie niet altijd veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en als spam. Opdrachtnemer is hiervoor niet aansprakelijk. De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 BW, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in e-commerce transacties, en van artikel 6:227c BW, dat betrekking heeft op de wijze waarop e- commerce transacties worden gesloten, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten als de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. Kopieën van de belangrijkste stukken uit het zaaksdossier worden door Opdrachtnemer bewaard voor de termijn van de opdracht(en) en gedurende 5 jaar daarna. Na afloop van die termijn kunnen de zaaksdossiers door Opdrachtnemer zonder nadere aankondiging worden vernietigd.
 3. Opdrachtnemer houdt het volledige auteursrecht op alle door haar geproduceerde teksten, afbeeldingen en andere media, die hij ten behoeve van zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever vervaardigt of aan de opdrachtgever verstrekt. Opdrachtnemer is gerechtigd om bij onvolledige of te late betaling het gebruik hiervan door of ten behoeve van de opdrachtgever te verbieden. Gebruik in strijd met het voorgaande, verplicht de opdrachtgever tot het betalen van een vergoeding aan Opdrachtnemer ter hoogte van het volledige declaratiebedrag dat toeziet op een betreffende opdracht, vermeerderd met een boete van € 100,00 per dag of gedeelte daarvan dat de inbreuk voortduurt, met een maximum van € 5.000,00 en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, waaronder zijn recht om naast de boete, schadevergoeding te
 4. Opdrachtnemer mag zonder opgave van reden een cursus, training of lezing verplaatsen naar een andere locatie, andere datum en/of ander tijdstip. Als dit voor de opdrachtgever een onwerkbare- of onpraktische situatie oplevert, dan mag zij de opdracht kosteloos opzeggen.
 5. Met de gegevens van de opdrachtgever zal, conform de Gedragsregels advocatuur, vertrouwelijk worden Deze informatie zal niet zonder instemming van de opdrachtgever aan derden worden gedeeld. De Gedragsregels advocatuur en andere relevante wet- en regelgeving voor advocaten staan op https://regelgeving.advocatenorde.nl/.
 6. Petit Legal verricht een check ter voorkoming van tegenstrijdige belangen met eventuele partners met wie wordt samengewerkt. De opdrachtgever dient daarom zo snel mogelijk eventuele tegen- of wederpartijen kenbaar te
Vergoeding
 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt, is het declaratiebedrag van Opdrachtnemer gebaseerd op de door Opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever bestede tijd, vermenigvuldigd met het uurtarief, berekend per 1/10 van een uur en met een minimum van 6 minuten. Het afgesproken uurtarief is altijd exclusief BTW. Griffierechten, reis- en verblijfkosten alsmede (andere) uitgaven aan derden (zoals deurwaarders, uittreksels uit het handelsregister, kadaster, vertaalkosten, verzend- en koerierskosten) worden afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening
 2. Als eventuele input van een (weder)partij op een contract uitblijft, partijen niet tot een overeenkomst komen, onderhandelingen worden afgebroken of van aanpassings- of onderhandelingsrondes geen gebruik wordt gemaakt, dan heeft dit verder geen invloed op de geoffreerde- en overeengekomen vaste
 3. Voor spoedzaken geldt een surplus van 50% op het uurtarief van Opdrachtnemer. Een zaak heeft als spoedzaak te gelden, indien de opdrachtgever dat impliciet of expliciet aangeeft of indien de aard van de zaak of de (deel)opdracht daartoe aanleiding
 4. Indien de opdrachtgever een rechtsbijstandsverzekering heeft die mogelijk dekking zou kunnen bieden en waarvan de opdrachtgever gebruik wenst te maken, zal de opdrachtgever zorg dienen te dragen voor een bevestiging van de dekking door de verzekeraar. De opdrachtgever geeft toestemming aan Opdrachtnemer om de rechtsbijstandsverzekeraar op de hoogte te houden van de inhoud en de voortgang van de zaak. Mocht de rechtsbijstandsverzekeraar aangeven dat het maximum verzekerde bedrag is bereikt of om welke (andere) reden dan ook de dekking wordt beëindigd of opgeschort, dan komen de kosten van rechtsbijstand die worden gemaakt volledig voor rekening van de opdrachtgever tegen het in die zaak gehanteerde
 5. Als de opdrachtgever de juistheid van advies, processtuk, bericht of overeenkomst in twijfel trekt, Opdrachtnemer om commentaar vraagt en als Opdrachtnemer vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven informatie, stukken, documenten of verrichte handelingen niet onjuist zijn, is Opdrachtnemer gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening te
Betaling
 1. De facturen van Opdrachtnemer hebben, tenzij anders aangegeven, een betalingstermijn van 14 dagen na ontvangst van de factuur, ongeacht de factuurdatum, zonder verrekening of stornering, door overschrijving naar een door Opdrachtnemer aan te wijzen Voor zover toegestaan, zullen facturen uitsluitend digitaal worden verzonden. Op verzoek zal een factuur per post worden verzonden.
 2. Opdrachtnemer zal in beginsel maandelijks, aan het begin van iedere kalendermaand, factureren over de afgelopen Opdrachtnemer is bij vaste prijsafspraken gerechtigd om direct na oplevering van de eerste conceptstukken te factureren.
 3. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Verleende kortingen of afspraken over deelbetalingen komen alsdan per direct te
 4. Voor ondernemers: Indien de opdrachtgever handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en het door Opdrachtnemer gefactureerde bedrag niet binnen de aangegeven betaaltermijn door Opdrachtnemer is ontvangen, is de opdrachtgever automatisch buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% over het openstaand totaalbedrag, met een minimum van € 150. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal deze opdrachtgever eveneens zonder aanmaning een boete van 10% over de initiële hoofdsom verschuldigd zijn. Het onbetaalde bedrag wordt op de dag waarop de betaaltermijn is verlopen, vermeerderd met een rente van 1% per maand over het factuurbedrag, tot aan de dag waarop de volledige betaling is ontvangen, met een maximum van € 500. Rente over een gedeelte van een maand wordt berekend als volle maand.
 5. Voor consumenten: Als de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt de onbetaalde vergoeding voor de dienstverlening van de Opdrachtnemer verhoogd met de buitengerechtelijke incassokosten, met een minimumbedrag van € 40, overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Dit bedrag is automatisch verschuldigd als de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag waarop een betalingsherinnering is ontvangen, volledig aan Opdrachtnemer heeft betaald. Voor de hoogte van deze kosten wordt verwezen naar de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten: https://www.rechtspraak.nl/voor-advocaten-en-juristen/reglementen-procedures-en-formulieren/civiel/paginas/staffel-buitengerechtelijke-aspx. Daarnaast is een administratievergoeding van € 50 verschuldigd. Het onbetaalde bedrag wordt op de dag waarop de betaaltermijn is verlopen, vermeerderd met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW + 1% over het factuurbedrag, tot aan de dag waarop de volledige betaling is ontvangen, met een maximum van € 250. Rente over een gedeelte van een maand wordt berekend als volle maand. Deze regeling kan in overleg met de Opdrachtnemer en onder zekerheidstelling buiten toepassing worden gelaten. De opdrachtgever dient het voornemen daartoe voorafgaand aan facturatie op de 1e van de kalendermaand aan de Opdrachtnemer kenbaar te maken.
 6. Als de opdrachtgever tekortschiet in haar betalingsverplichting(en) jegens Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer gerechtigd alle werkzaamheden die zijn verricht en die nog niet in rekening zijn gebracht direct te factureren en een betalingstermijn van 3 werkdagen te hanteren en alsdan zekerheid of een voorschot te vragen voor eventuele verdere werkzaamheden die worden
 7. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken telkens steeds eerst ter afdoening van verschuldigde boetes, rente en kosten en daarna pas van de opeisbare facturen, waarbij de langst openstaande facturen als eerste worden voldaan, zelfs als de opdrachtgever heeft vermeld dat betaling strekt tot het voldoen van een andere
 8. In geval van (een aanvraag van) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, staking of ontbinding van de onderneming van de opdrachtgever of toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen, een beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, of als de opdrachtgever weet dat één van deze situaties zich (waarschijnlijk) zal voordoen, is de opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer hiervan direct schriftelijk op de hoogte te In dat geval zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer op de opdrachtgever direct en integraal opeisbaar en is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst van opdracht tussen partijen met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot enige (schade)vergoeding gehouden te zijn.
 9. Bezwaar tegen een (tussentijdse) factuur of overzicht van tijdsbesteding moet binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk gemotiveerd en onderbouwd kenbaar worden gemaakt, bij gebreke waarvan de factuur, werkzaamheden en kosten worden geacht te zijn
 10. Opdrachtnemer is bevoegd om in verband met de te verrichten werkzaamheden hieraan voorafgaand betaling van een voorschot te verlangen, te vermeerderen met btw. Dit voorschot zal met de einddeclaratie worden verrekend. Opdrachtnemer is bevoegd om werkzaamheden op te schorten als en zolang de opdrachtgever geen (volledig) voorschot heeft
 11. Als een factuur niet binnen de betalingstermijn door de opdrachtgever is voldaan kan Opdrachtnemer, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de declaratie is voldaan. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door de bovenbedoelde
 12. De opdrachtgever is niet eenzijdig bevoegd tot verrekening en doet afstand van het recht om de nakoming van een verplichting uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst, geheel of gedeeltelijk op te
Tussentijdse beëindiging
 1. Als een opdracht door de opdrachtgever voortijdig wordt beëindigd, is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Bovendien moet de opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen, op basis de overeengekomen of reguliere uurtarieven van Opdrachtnemer, voor reeds uitgevoerde onderzoeks- en voorbereidingswerkzaamheden voor het overige
 2. Als Opdrachtnemer voor de uitvoering van de door de opdrachtgever ingetrokken opdracht tijd heeft gereserveerd, kan Opdrachtnemer daarvoor een vergoeding van 10% van een factuur voor het niet-uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening
 3. Als de opdrachtgever met Opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan voor het verzorgen van een cursus, training of lezing door Opdrachtnemer, dan kan deze cursus, training of lezing voor aanvang alleen schriftelijk worden geannuleerd. De opdrachtgever moet een administratiebedrag van € 100 exclusief BTW, de reeds door Opdrachtnemer bestede tijd, gemaakte kosten en volgende percentages van het cursusbedrag (exclusief BTW) vergoeden. Bij 7 dagen of meer voor aanvang: 0%, bij 6 – 3 dagen voor aanvang: 10%. Bij 2 dagen voor aanvang: 50%. Bij 1 dag voor aanvang: 75%. Op de dag zelf: 100%.
 4. Indien de opdrachtgever (of de daaraan verbonden werknemers en andere personen) niet komt opdagen bij een cursus, training of lezing, dan neemt wordt dit gezien als annulering waarbij 100% van het factuurbedrag voor die cursus, training of lezing aan Opdrachtnemer moet worden betaald. Opdrachtnemer hoeft geen vervangende cursus, training of lezing te
Aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is verzekerd overeenkomstig de Verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten en is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die De hoogte van de dekking van mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering is € 500.000 per aanspraak per jaar met een maximum van € 1.000.000 voor de totale aanspraken in het verzekeringsjaar. Opdrachtnemer is pas tot enige betaling gehouden nadat de verzekeraar heeft uitgekeerd. Op verzoek wordt een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het betaalde honorarium in verband met de opdracht waaruit de schade is voortgekomen, met een maximum van € 2.500,00.
 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de opdrachtgever tekort is geschoten in het (tijdig) verstrekken van juiste informatie die Opdrachtnemer, naar zijn oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden die zijn ingeschakeld door Opdrachtnemer namens de opdrachtgever of anderszins in het kader van de betreffende opdracht. Bij de inschakeling van een derde is Opdrachtnemer gerechtigd een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de derde ook namens de opdrachtgever te
 4. De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de opdrachtgever van deze overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van de opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in artikel 38 van deze algemene voorwaarden (aansprakelijkheid).
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat een deadline niet is gehaald, procestermijnen uitgezonderd. Afgesproken oplevertermijnen zijn nadrukkelijk geen fatale
 6. Buiten de in deze paragraaf genoemde aansprakelijkheid rust op Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens de opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden
 7. Alle vorderingsrechten van de opdrachtgever jegens Opdrachtnemer, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, hetzij uit onrechtmatige daad of enige andere grond, vervallen zodra een periode van 1 jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en de opdrachtgever ter zake van die vorderingsrechten niet binnen die periode van 1 jaar in rechte een eis heeft
 8. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
Overmacht
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Opdrachtnemer in de nakoming van een verplichting jegens de opdrachtgever, niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichting jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt gehinderd of waarvoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden Tot die omstandigheden worden onder andere gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, brand, computervirussen en hacks, stakingen, transportbelemmeringen, ziekte, werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen, oproer, oorlog, natuurrampen en pan- en epidemieën.
 2. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, dan worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort zolang Opdrachtnemer niet aan haar verplichtingen kan of mag Wanneer voornoemde situatie 30 dagen of langer heeft geduurd, zullen partijen met elkaar in overleg treden over een gezamenlijke oplossing. Als die oplossing niet binnen 7 dagen na verloop van voornoemde termijn is bereikt, dan hebben
 

partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, schriftelijk te ontbinden. Opdrachtnemer is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten, ook niet als Opdrachtnemer voordeel heeft gehad van de overmachtssituatie.

Overige bepalingen
 1. De opdrachtgever mag zijn rechten uit hoofde van de algemene voorwaarden of overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer overdragen aan derden. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 2. De opdrachtgever doet afstand van het recht om de overeenkomst met Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk te vernietigen of te ontbinden, dan wel de gehele of gedeeltelijke vernietiging, ontbinding of wijziging van de overeenkomst met Opdrachtnemer te
 3. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de dienstverlening door Opdrachtnemer aan de
 4. De klachtenregeling van de Opdrachtnemer staat in pdf op https://petitlegal.nl/wp-content/uploads/2020/08/Klachtenregeling.pdf. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn
 5. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door de opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van de
 6. Opdrachtnemer heeft geen stichting derdengelden of derdengeldenrekening en kan daarom geen derdengelden
 7. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van Partijen verplichten zich om te niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die qua inhoud en strekking zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.
 8. Opdrachtnemer mag deze algemene voorwaarden (en de eventuele vertalingen daarvan) op ieder moment en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zullen dan van toepassing zijn op alle rechtsbetrekkingen met de
 9. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal opgesteld. Op verzoek kan een Engelse versie worden verstrekt. Ingeval van een geschil over de inhoud en/of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend
 10. De wet- en regelgeving voor advocaten staat op https://regelgeving.advocatenorde.nl/.
 11. Het privacy statement van Petit Legal staat op https://petitlegal.nl/privacy-statement/.
 12. Deze voorwaarden worden op verzoek kosteloos (digitaal of analoog) toegezonden en liggen voorts ter inzage op het kantoor van Opdrachtnemer. Tevens zijn deze algemene voorwaarden in te zien en te downloaden op petitlegal.nl/algemenevoorwaarden.
Rechts- en forumkeuze
 1. Op deze algemene voorwaarden, alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtnemer om geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 
Je kan deze algemene voorwaarden hier downloaden in pdf.
algemene voorwaarden